Pekin : 12 Aralık 2019 / 06:22
31-12-2010

1949 yılındaki Kurtuluştan önce gazyağı ve adi çiviler - o tarihte "yabancı gazyağı" ve "yabancı çiviler" olarak adlandırılmaktaydılar - dahil olmak üzere bir çok mamul sinai ürün dışarıdan ithal edilmekteydi, ülke 1953 yılında planlı bir şekilde büyük çaplı bir ekonomik yapılanmayı başlattı. Temel bir sinai yapı ile modern metalürji ve madencilik donanımı, büyük makineler, uçaklar, otomobiller ve büyük ve hassas tezgahlar imal edilebildi. Yüksek kaliteli aksonlar ve Önemli demir dışı metallerin eritilmesi gerçekleştirildi, gelişmiş petrokimya ve âlet ve sayaç imalat sanayileri kuruldu ve geliştirildi. Bugün, oldukça yüksek teknik düzeyde faaliyet gösteren tam ve bağımsız bir sinai sistem bulunmaktadır. 1995'in sonunda Çin'de 66.1 milyon toplam işgücüne sahip olan 7.3415 milyon sanayi işletmesi bulunmaktaydı. Yıllık sinai üretim değeri ise 9,189.4 milyar yuan, veya sabit fiyatlarla hesaplandığında 1978'deki düzeyin 12 katıydı. 1979 ve 1995 arasındakı yıllık büyüme ortalaması ise yüzde 15.8 olmuştur. Sinai üretimdeki hızlı gelişme ile birlikte sinai yapıda önemli değisiklikler meydana gelmiştir. Hafif sanayinin ağır sanayiye oranı 1949'da 73.6 : 26.4 iken 1995'te 48.1 : 51.9 olmuştur. Hafif sanayi ürünleri iÇinde ham veya işlenmiş malzeme olarak tarımsal ürün içerenlerin oranı, 1952'deki yüzde 87.5'tan 1995'te yüzde 70'in altına düşerken, ham ve işlenmiş malzeme olarak sinai ürünleri içerenlerin oranı ise büyük ölçüde artmıştır.
Sanayinin bütün ülkedeki dağılımı, giderek daha akılcı bir yapı kazanmıştır. Eski Çin'de sanayinin yüzde 70'inden fazlası doğu kıyısında bulunmaktaydı, ülkenin geniş iç kesimlerinde, özellikle ulusal azınlıkların yaşadığı sınır bölgelerinde ise hemen hemen hiç bir modern sanayi yoktu. Bu orantısız durumun düzeltilmesi iÇin hükümet son 40 yıl iÇinde sermaye yatırımı fonlarının yarısından fazlasını iç bölgelere yatırarak burada sanayinin istikrarlı bir şekilde gelişmesini teşvik etmiştir. İki ulusal azınlık özerk bölgesi olan Xinjiang ve İç Moğolistan, tekstil, enerji ve metalürji sanayileri iÇin yeni merkezler haline gelmişlerdir.
Çin'in gerçek sinai gücü, önemli ölçüde artmıştır. Çin, 1950'lerin ilk yılları ile 1970'lerin ilk yılları arasında metalürji, petrol, kimya, makina, tekstil ve öteki hafif sanayilerde çeşitli temel işletmeler kurarak Çin'in sanayileşmesi iÇin maddi ve teknolojik temeli oluşturmuştur. 1980'lerde aralarında Shanghai Baoshan Demir ve Çelik Sirketi ile Daqing, Yangzi, Shanghai, Qilu ve Yanshan etilen projelerinin de bulunduğu çok sayıda ileri teknolojiye dayalı büyük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri ve temel projeler inşa edilerek birbiri ardına hizmete sokulmuştur. Tamamlanan öteki projeler arasında Longyangxia, Yantan ve Gezhouba hidroelektrik santralleri ile Qinshan ve Daya Wan nükleer santralleri bulunmaktadır. Otomobil sanayii de gelişmiş tipte taşıt imal eden çeşitli fabrikaların işletmeye alınması ile büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Ayni zamanda devlet, eski sanayi işletmelerinde kullanılan teknik donanım ve teknolojilerin önemli ölçüde iyileştirilmesi amacı ile donanımın modernleştirilmesi ve gelişmiş teknolojilerin kullanılması iÇin büyük yatırımlar yapmıştır. Elektronik sanayiinin gelişmesi, geleneksel sanayilerin dönüşümü ve ülkenin kapsamlı gücünün oluşturulmasına büyük hız kazandırmıştır. Kuşkusuz, gelişmiş ülkelerdeki standartlarla karşılaştırıldığında Çin'in genel sinai düzeyi hala geridedir. Mart 1996'da Sekizinci Ulusal Halk Kongresi Dördüncü Toplantısında kabul edilen Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma iÇin Dokuzuncu Bes Yıllık Plan ve 2010 Yılı iÇin Uzun Dönemli Hedefler'e göre, bu yüzyılın sonuna kadar Çin'in sinai yapısı daha da geliştirilecek; gerçek arz kabiliyeti güçlendirilecek ve beş temel sanayi olan makine, elektronik, petrokimya, otomobil ve inşaat, ülkenin ekonomik büyümesi ve gelişmesi iÇin en önemli unsurları oluşturacak. 2010 yılına kadar sinai yapıdaki gelişme devam edecek; yukarıda belirtilen beş sanayi, ekonomik büyümenin itici gücü olacak; ve elektronik bilgi, biyomühendislik, yeni malzemeler, nükleer enerji, uzay ve havacılık ve okyanus bilimi gibi bazı yüksek teknolojiye dayalı sanayilerde önemli ilerleme kaydedilecektir. Bu arada, sinai üretim teknoloji ve yönetim düzeyi yükseltilerek başlıca üretim teknolojileri gelecek yüzyılın başında dünyadaki ileri düzeylere yaklaşacak veya yakalayacaktır.

Çin vizesi